Algemene voorwaarden

HondenUitlaatService InsideOut

Definities:

Opdrachtnemer; (medewerker van) Annemarie Markus, handelend onder de naam HondenUitlaatService InsideOut;

Opdrachtgever; eigenaar van de hond(en);

Hond; onder hond van de opdrachtgever wordt verstaan: de hond die eigendom is van de opdrachtgever dan wel de hond die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt;

Overeenkomst; overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waar bij de opdrachtnemer zich verplicht hiermee de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uit te laten, tegen een door de opdrachtgever te betalen tarief.

 

Artikel 1.                    Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij voor een specifieke dienst aparte voorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd bij de kamer van koophandel;

1.2. Op deze voorwaarden en aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen en/of diensten waarop zij betrekking hebben is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2.                    Betaling

2.1. Betaling dient vooraf te geschieden door automatisch incasso tenzij anders overeengekomen;

2.2. Indien het tarief niet tijdig, zoals vermeldt in artikel 2.1., wordt voldaan zal de opdracht niet uitgevoerd worden. Indien een incasso afschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient de opdrachtgever per omgaande zelf voor de betaling zorg te dragen. Indien de betaling uitblijft wordt de uitlaatservice per direct stopgezet.

 

Artikel 3.                    Aansprakelijkheid en schadevergoeding

3.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken, voor schade in, aan of rond, dan wel voor schade aan roerende zaken welke zich bevinden in de onroerende zaak van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, behoudens ernstige nalatigheid;

3.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van de hond van de opdrachtgever, behoudens ernstige nalatigheid;

3.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor de opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren;

3.4. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond van opdrachtgever;

3.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle aantoonbare schade geleden door de opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan de opdrachtnemer of derden worden op de opdrachtgever verhaald;

3.6. Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker van de schade is, worden de kosten gedeeld tussen de opdrachtgevers van wie de honden op het moment van het ontstaan van de schade aanwezig zijn.

3.7 Honden die ziek zijn of teefjes die loops zijn kunnen niet mee, mocht een teef onverhoopt toch loops zijn dan is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor een eventuele dekking;

 

Artikel 4.                    Rechten en plichten opdrachtnemer

4.1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk niet uit te voeren in verband met vakantie, ziekte of extreme weersomstandigheden zoals bij een aanhoudende hittegolf, extreme gladheid, weeralarm etc.;

4.2. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal 2 weken vooraf mede te delen aan de opdrachtgever;

4.3. De opdrachtnemer behoud altijd het recht om een hond te weigeren;

 

Artikel 5.                    Bijzondere rechten en plichten opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever is WA verzekerd en de hond(en) zijn meeverzekerd;

5.2. De opdrachtgever machtigt door ondertekening van deze voorwaarden de opdrachtnemer, om op kosten van de opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer de opdrachtnemer dit nodig acht. Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer de onkosten maakt;

5.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond is ingeënt met de cocktailenting (o.a. Hondenziekte, Weil en Parvo) en tegen kennelhoest;

5.4. De opdrachtgever dient de hond preventief te behandelen tegen teken, vlooien en wormen;

5.5. De opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;

5.6. De opdrachtgever zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat opdrachtnemer de opdracht juist kan uitvoeren zoals ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij opdrachtgever;

5.7. De opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. Indien voor deze toegang een sleutel nodig is dan wordt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een sleutelcontract opgesteld;

5.8. De honden die met de opdrachtnemer mee gaan dienen los te kunnen lopen en de basiscommando’s te kennen;

5.9. De hond moet sociaal zijn ten opzichte van andere honden en andere mensen die we tegen komen in de uitlaat/ wandelgebieden;

5.10. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 6.                    Afmelding en opzegging

6.1. De opdrachtgever dient plotselinge afmelding tot 1 dag voor de wandeling (tot s‘avonds 20.00 uur voor de eigenlijke uitvoering van de opdracht door te geven aan de opdrachtnemer;

6.2. Bij niet tijdige afmelding worden de kosten van de oorspronkelijke opdracht in rekening gebracht.

6.3. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd behoudens voorzover deze is verschuldigd op grond van artikel 3 van deze voorwaarden. Op openstaande wandelkaarten vindt geen restitutie plaats;

6.4. De opdrachtnemer kan de overeenkomsten te allen tijde opzeggen. De opdrachtnemer is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd. Op openstaande wandelkaarten vindt restitutie plaats;

6.5. De opdrachtnemer kan de overeenkomst direct opzeggen op grond van dringende redenen zoals: de hond(en) draagt een besmettelijke ziekte, de hond(en) vertoont gevaarlijk gedrag tijdens uitvoering van de opdracht, de hond(en) vertoont ongeschikt gedrag voor het uitlaten in groepsverband;

6.6. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer dient de overeenkomst op te zeggen minimaal twee weken voor beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van artikel 6.5.;

 

Artikel 7.                    Overeenkomst

7.1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever of opdrachtnemer of de hond van de opdrachtgever;

7.2. Een overeenkomst geldt voor de duur van de wandelkaart met een maximum van twee maanden vanaf de dag van de eerste uitlaat. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met éénzelfde periode verlengd (datum van ingang overeenkomst);

7.3. De opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen;

7.4. De opdrachtgever is aansprakelijk tegenover de opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

 

Artikel 8.                    Wijziging

8.1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen, zonder opgave van reden;

8.2. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven/prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten;

8.3. In geval van aanpassing van de tarieven zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan ten minste een maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen;

8.4. Eventuele (tijdelijke) aanpassingen van de overeenkomst zijn mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid in de groep en dienen ten minste één week van te voren bij de opdrachtnemer aangemeld te worden.

 

Artikel 9.                    Akkoordverklaring

9.1. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met deze Algemene voorwaarden door ondertekening van de overeenkomst.